Montessoriympäristöt

Lapsen tarpeet vaihtelevat ikäkausittain

Ihminen käy läpi useita selvästi toisistaan eroavia vaiheita kasvaessaan vauvasta aikuiseksi. Kaudet eroavat toisistaan sekä fyysisistä että psyykkisistä näkökulmista. Lapsella on kussakin vaiheessa erilaiset kehitystarpeet, ja siksi hän tarvitsee kuhunkin vaiheeseen erilaisen ympäristön.

Pienten montessoriympäristöt
Alle kolmivuotiaille tarkoitettua montessorikasvatusta toteutetaan usealla eri tavalla:
  • Vanhemmille järjestetään raskausaikana perhevalmennusta
  • Montessorikerhoissa (vanhempi-lapsi –ryhmissä) vanhemmat oppivat lapsensa kanssa käyttämään tämän ikäistä lasta varten erityisesti valmisteltua ympäristöä montessorikoulutuksen saaneen ohjaajan opastuksella. Tapaamisissa keskitytään lapsen havainnoimiseen ja asianmukaisen tekemisen tarjoamiseen.
  • ’Pesä’-ryhmät on tarkoitettu 2–14-kuukautisille lapsille.
  • Pienten yhteisöt ovat alle kolmivuotiaille tarkoitettuja montessoriympäristöjä, joissa keskitytään liikkumiseen, kielen kehitykseen ja toiminnalliseen itsenäistymiseen.
3–6-vuotiaiden ympäristöt
3–6-vuotiaille tarkoitettuja montessoriympäristöjä kutsutaan joskus ’Lastentaloiksi’. Lapset siirtyvät tähän ympäristöön pienten yhteisöistä omien valmiuksiensa mukaan noin 2,5–3-vuotiaina.

Montessoripedagogiset alakoulut
Montessoripedagogiset alakoulut ovat 6–12-vuotiaiden lasten ympäristöjä. Oppilaat joko jaetaan kahteen ryhmään (6–9-vuotiaat ja 9–12-vuotiaat) tai kaikki vuosiluokat opiskelevat yhdessä.

Montessoripedagogiset yläkoulut
Montessori havaitsi, että 12–15-vuotiaille nuorille paras ympäristö olisi ns. maatilakoulu, ‘Erdkinder’. Montessorin ajatuksena oli, että maatilakoulu on huolenpitoa tarjoava ympäristö, jossa nuoret pääsevät lähelle luontoa ja saavat raitista ilmaa sekä terveellistä ruokaa. He pääsevät pois kouluopiskelun ja kokeiden aiheuttamista paineista yhteisöön, jossa heillä on aikaa itseilmaisuun ja tilaisuuksia oppia, kuinka yhteiskunta toimii. Toiminnan suunnittelu ja vastuun ottaminen arjen toimivuudesta ovat keskeisiä opiskeltavia asioita akateemisten aineiden ohessa.

Montessorilukiot
Nuoret siirtyvät 15-vuotiaana montessorilukioon, jossa he opiskelevat kouluaineita ja suorittavat loppututkinnon.