Mikä montessorissa on erilaista?

Ainutlaatuinen ajattelutapa

Lapsen perusvalmiuksien muodostuminen on äärettömän tärkeää ensimmäisten elinvuosien aikana. Tässä ei ole kyse pelkästään kouluoppimisesta vaan myös kyvystä keskittyä, sinnitellä ja ajatella itse sekä kykenemisestä toimivaan vuorovaikutukseen muiden kanssa. Lapsi, joka saa oikeanlaista tukea näiden kehitysvuosien aikana, kasvaa aikuiseksi, joka on omatoiminen ja nauttii oppimisesta sekä kykenee joustavaan ja luovaan ajatteluun. Hän ei ole pelkästään tietoinen muiden tarpeista vaan osaa elämässään myös aktiivisesti edistää sopusointua.

Perinteisen ja montessorikasvatuksen erot

Perinteisissä kasvatusmenetelmissä aikuinen päättää, mitä lapsen tulee oppia, ja koulumenestystä arvioidaan tiedon omaksumis- ja toistamiskyvyn perusteella. Opettaja jakaa aktiivisesti tietoa ja oppilaat ottavat sitä passiivisesti vastaan.

Montessoripedagogiikassa keskeisessä osassa on lapsen oma toiminta. Opettajalla on erilainen rooli: hän järjestää lapsille sellaiset olosuhteet, joissa heitä voidaan ohjata löytämään tarvitsemansa kulloinkin tarjolla olevista vaihtoehdoista. Näin lapsista tulee aktiivisia oppijoita ja he kykenevät ottamaan käyttöön kaikki omat yksilölliset voimavaransa, koska he oppivat omaan tahtiinsa keskittyen juuri senhetkisen kehitysvaiheensa tarpeisiin.

Montessorimenetelmä tarjoaa:
  • ympäristön joka palvelee kunkin lapsen kulloisenkin kehitysvaiheen yksilöllisiä tarpeita
  • aikuisen joka ymmärtää lapsen kehitystä ja opastaa häntä löytämään oman luontaisen polkunsa
  • lapselle vapauden kehittyä oman yksilöllisen kehitystahtinsa mukaisesti