قوانین و مقررات AMI

وبسایت حاکی زندگی هیچ اطلاعاتی را در این سایت جمع آوری نمی کند به جز داده های کوکی که در استفاده از خدمات شخص ثالث مانند ویدیوها دخیل هستند. جزئیات در صفحه کوکی ها موجود است.

قوانین و مقررات کامل حریم خصوصی انجمن بین المللی Montessori در سابت رسمی دسترس است: https://montessori-ami.org/privacy-policy https://montessori-ami.org/privacy-policy