سوالات متداول در مورد ارتباط با کودکان 12 تا 18 ماه

من حرف های کودکم را نمیفهمم

فرزندم همیشه در حال حرف زدن است ولی اینقدر درهم صحبت میکند که متوجه منظور او نمیشوم. چگونه اشتیاق و تلاش او به حرف زدن را تشویق کنم در حالی که او را درک نمیکنم؟

هرچند ممکن است متوجه صحبت های فرزندتان نشوید ولی همچنان شما مترجم او هستید. حتی وقتی متوجه حرف های او نمیشوید مهم است که با گفتن جمله ای مانند، متاسفم که نمیفهمم میشه بهم نشون بدی؟ به او اهمیت دهید. گاهی باید برای بیان احساسات او شما کلمات خودتان را ابراز کنید. برای مثال، متاسفم که سرت ضربه خورد. باید خیلی دردت گرفته باشه. یا وقتی به چیزی که در دسترسش نیست اشاره میکند تا ان را در اختیارش بگذارید، کلماتی استفاده کنید که نمیتواند بیان کند. داری به لیوان اشاره میکنی؟ دلت نوشیدنی میخواد ؟