مونتسوری بر این باور بنا نهاده شده است که کودکان توانایی رشد به صورت طبیعی را دارند. زمانی پتانسیل و ظرفیت واقعی کودکان بروز پیدا میکند که در فضایی قرار بگیرند که بر اساس نیاز های موجود در هر مرحله رشد طراحی شده باشد تا کودک مسیر مخصوص به خود را در آن پیدا کند.

اغلب افراد تصور میکنند که کلمه مونتسوری فقط در سال های اول آموزش مورد استفاده قرار می گیرد ولی در واقع دامنه فعالیت آن محدود به دوران کودکی نیست. در واقع مونتسوری رویکردی مفید برای زندگی از کودکی تا زمان بلوغ و پس از آن تا بزرگسالی ارائه می دهد. بنابراین موضوع مونتسوری صرفا تعلیم و آموزش نیست بلکه به صورت کلی درک چگونگی بهترین روش در سیر رشد طبیعی است.

نام مونتسوری برگرفته شده از پزشكى ایتالیایی به نام ماریا مونسوری است که بر اساس مشاهدات خود از کودکان رویکردی جدید در تعلیم و تربیت بنا نهاد. این روش هم اکنون صد سال است مورد اجرا قرار گرفته است.

کودک در حال مشاهده کره زمین